Văn bản pháp luật

Hiển thị # 
Số kí hiệu: 21 /2011/TT-BTNMT

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số kí hiệu: 17/2001/TT-BTNMT

Quy định về Quy trình kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển)

Số kí hiệu: 16/2005/QĐ-BTNMT

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc

Số kí hiệu: 12/2007/QĐ-BTNMT

Về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp

Số kí hiệu: 08/2007/QĐ-BTNMT

Đính chính Quy định áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ – BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số kí hiệu: 06/2007/QĐ-BTNMT

Về việc ban hành Quy định áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia

Số kí hiệu: 05/2007/QĐ-BTNMT

Về sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc tế WGS-84 và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000

Ban hành Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ

Ban hành Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ

Hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc và bản đồ và quản lý đất đai
Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật thành lập bản địa hình tỷ lệ 1:10000, 1:25000 và 1: 50000 bằng công nghệ ảnh số.

 

Additional information