Văn bản pháp luật

Hiển thị # 
Số kí hiệu: 134/2008/QĐ-TTg

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số kí hiệu: 105/2009/NĐ-CP

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Số kí hiệu: 13/2012/TT-BTTTT

Ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Số kí hiệu: 34/2009/QH12

Sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai

Số kí hiệu: 19/2009/TT-BTNMT

Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Số kí hiệu: 16/2011/TT-BTNMT

Quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

Số kí hiệu: 22/2013/TT-BTTTT

Thông tư Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Số kí hiệu: 33/2013/TT-BTNMT

 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai

Số kí hiệu: 850/QĐ-TTg

Về Ngày Truyền thống ngành Quản lý Đất đai Việt Nam

Số kí hiệu: 40/2010/QĐ-TTg

Về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất.

Additional information