Tư vấn đào đạo

Trung tâm Tư vấn và Phát triển công nghệ Đo đạc và bản đồ

Mở các lớp sau:

1. Khóa học sử dụng MicroStation v7,v8 trong lãnh vực đo đạc bản đồ.

2. Khóa học sử dụng AutoCAD trong lãnh vực đo đạc bản đồ.

3. Khóa học sử dụng phần mềm ArcGIS I (căn bản) và ArcGIS II (nâng cao).

4. Khóa học lập trình GIS với ArcGIS (vba, Engine + C# VS 2008, ArcGIS Server, WebGIS).

Hiện tại chúng tôi đang mở 2 khóa học sử dụng MicroStation và AutoCAD.

Sau khóa học, học viên được cấp chứng chỉ có giá trị trong ngành Tài nguyên và Môi trường sau khi vượt qua bài thi kiểm tra cuối môn học.

Additional information