Chi cục đo đạc & bản đồ phía Nam - TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ PHÍA NAM

 

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-ĐĐBĐVN ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Đo đạc và Bản đồ phía Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ và Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Tư vấn và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ là đơn vị sự nghiệp thuộc Chi cục Đo đạc và Bản đồ phía Nam (sau đây gọi tắt là Chi cục), có chức năng hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý của Chi cục; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Chi cục trưởng phê duyệt chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao hằng năm.

2. Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về đo đạc và bản đồ theo phân công của Chi cục trưởng.

3. Thực hiện lập thiết kế kỹ thuật – dự toán các công trình có hạng mục về đo đạc và bản đồ.

4. Tham gia thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình hợp tác quốc tế, hợp tác với các ngành và địa phương trong lĩnh vực liên quan đến đo đạc và bản đồ theo phân công của Chi cục trưởng.

5. Xây dựng, cập nhật, khai thác hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật cơ bản, đo đạc bản đồ địa giới hành chính theo phân công của Chi cục trưởng.

6. Thực hiện giám sát kỹ thuật; kiểm định chất lượng các công trình và các sản phẩm đo đạc và bản đồ; kiểm nghiệm, kiểm định, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị đo đạc bản đồ.

 7. Tư vấn, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật: đo đạc lập bản đồ địa chính, xây dựng hồ sơ địa chính và đăng ký phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; khảo sát đo đạc công trình, quan trắc biến dạng; đo đạc, thành lập các loại bản đồ chuyên ngành, chuyên đề và các dịch vụ khác về tài nguyên và môi trường.

8. Tổ chức thực hiện tư vấn các giải pháp ứng dụng, triển khai công nghệ thông tin, công nghệ thông tin địa lý, công nghệ về đo đạc và bản đồ; tham gia phát triển và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ, cơ sở dữ liệu thông tin địa lý, cơ sở dữ liệu địa chính.

9. Tổ chứcbồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về đo đạc và bản đồ, công nghệ thông tin và công nghệ thông tin địa lý.

10. Tiếp nhận, quản lý, bảo mật, thông tin dữ liệu đo đạc bản đồ theo phân công của Chi cục trưởng.

11. Thực hiện cung cấp, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác sử dụng dữ liệu đo đạc – bản đồ theo ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các dịch vụ gia tăng trên dữ liệu đo đạc và bản đồ.

13. Quản lý về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản nhà nước và các nguồn tàisản khác thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Chi cục.

14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình nhiệm vụ được giao.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

Điều 3. Lãnh đạo Trung tâm Tư vấn và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ

 Lãnh đạo Trung tâm Tư vấn và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ có Giám đốc và không quá 03 Phó giám đốc.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; xây dựng, trình Chi cục trưởng phê duyệt quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Trung tâm.

Các Phó giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các mảng công việc được Giám đốc phân công.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Hành chính – Tổng hợp;

2. Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch;

3. Phòng Cung cấp và xử lý Thông tin - Dữ liệu.

Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ, Giám đốc Trung tâm quyết định thành lập các Tổ sản xuất, Tổ kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS); các Tổ trên tự giải tán khi nhiệm vụ hoàn tất.       

Trụ sở của Trung tâm Tư vấn và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 29/QĐ-CCPN ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Chi cục trưởng Chi cục Đo đạc và Bản đồ phía Nam Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ.

2. Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ, Trưởng các phòng trực thuộc Chi cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Additional information