Chi cục đo đạc & bản đồ phía Nam - Thông báo

Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc

CỤC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ VIỆT NAM                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   CHI CỤC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                     PHÍA NAM

         Số: 43 /TB-CCPN                                                 TP. Hồ Chí Minh, ngày 25  tháng 5  năm 2016               

THÔNG BÁO

Về việc di dời trụ sở làm việc đến khu liên cơ quan Bộ TN&MT, số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Thực hiện Công văn số 1412/BTNMT-TC ngày  21 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bố trí diện tích làm việc cho các cơ quan, đơn vị tại khu liên cơ quan Bộ TN&MT số 200 Lý Chính Thắng, TP Hồ Chí Minh, Chi cục Đo đạc và Bản đồ phía Nam xin thông báo kể từ ngày 01/6/2016 Chi cục Đo đạc và Bản đồ phía Nam chính thức chuyển địa điểm đặt trụ sở làm việc, cụ thể như sau:

.  Địa chỉ trụ sở Cũ: số 42 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

. Địa điểm trụ sở mới: Lầu 5, Khu A, Khu liên cơ quan Bộ TN&MT, số 200 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, TP Hồ Chí Minh

- Chi cục Đo đạc và Bản đồ phía Nam: Phòng A502;

          - Trung tâm Tư vấn và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ: Phòng A501.

Từ ngày 27/5/2016 đến ngày  10/6/2016, Trung tâm Tư vấn và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ, Chi cục Đo đạc và Bản đồ phía Nam tạm ngưng cấp phát dữ liệu để phục vụ công tác di dời đến trụ sở mới. Thông tin liên hệ: Ông Huỳnh Phi Long, điện thoại 0902789222.

Chi cục đo đạc và Bản đồ phía Nam xin thông báo đến quý cơ quan, đơn vị biết để tiện liên hệ công tác./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                  KT. CHI CỤC TRƯỞNG    

-Cục đo đạc và Bản đồ Việt Nam (báo cáo);                            PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG            

- Đăng trên Trang thông tin điện tử của Chi cục;                                    (Đã ký)                                

-Lưu VT.                                                                                          

                                                                                                     Nguyễn Mai Phương

 

43.pdf

Additional information