Xây dựng mô hình Geiod độ chính xác cao

Nội dung nghiên cứu:

1. Giới thiệu chung và xây dựng phương pháp nghiên cứu.

2. Thu thập, phân tích và chuẩn hóa các nguồn dữ liệu về trọng lực, mô hình số độ cao và GPS-TC.

3. Xây dựng mô hình GRID dị thường trọng lực ở Việt Nam.

4. Nghiên cứu thuật toán xây dựng mô hình GEOID phủ trùm cả nước từ mô hình dị thường trọng lực.

5. Nghiên cứu phương pháp tăng cường độ chính xác mô hình GEOID bằng các số liệu từ các điểm GPS-TC.

6. Xây dựng mô hình GEOID cục bộ với độ chính xác cao tại các khu vực trọng điểm.

7. Xây dựng quy trình cung cấp và hướng dẫn sử dụng mô hình GEOID chính xác cho việc tính toán độ cao thủy chuẩn bằng công nghệ GPS.

I. Giới thiệu chung và xây dựng phương pháp nghiên cứu.

I.1. Giới thiệu chung về đề tài.

-Yêu cầu xác định mô hình GEOID chính xác là bài toán Trắc địa cơ bản có nhiều ý nghĩa trong thực tiễn không chỉ trong trắc địa hiện đại mà còn trong nhiều ngành khoa học khác về trái đất.

- Song song với việc nghiên cứu cơ sở lý thuyết để làm sáng tỏ rõ mọi bản chất của vấn đề, đó là việc tham khảo, tiếp thu những thành tựu xây dựng mô hình GEOID toàn cầu và tại các quốc gia, cũng như những vùng cục bộ.

- Xây dựng, chuẩn hoá một lượng dữ liệu khổng lồ bao gồm Dữ liệu Trọng lực, Mô hình số độ cao và GPS-TC đảm bảo yêu cầu về tính nhất quán trong một hệ quy chiếu và đủ độ chính xác cần thiết.

- Nghiên cứu xây dựng các giải thuật biến đổi toán học hợp lý bao gồm: Giải tích phân hàm Stoks theo Molodensky hoặc FFT, kỹ thuật Remove Compute and Restore, các phương pháp nội suy phi tuyến Kriging và Collocation, phân tích các biến thiên đặc trưng của bước sóng GEOID, áp dụng phù hợp trên các tập dữ liệu hiện có để thu được các kết quả mong muốn.

- Xây dựng quy trình cung cấp và sử dụng các kết quả đạt được cho các ứng dụng thực tiễn và các nghiên cứu liên quan khác.

I.2. Sơ đồ tổ chức phương pháp nghiên cứu.

geoiddochinhxaccao.pdf

Additional information