Chi cục đo đạc & bản đồ phía Nam - Nghiệm thu công tác kiểm kê đất tổ chức

Nghiệm thu công tác kiểm kê đất tổ chức

Nghiệm thu công tác kiểm kê đất tổ chức (cấp thành phố)

- Thực hiện việc nghiệm thu công tác kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất (cấp thành phố) theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm kê quỹ đất năm 2008 của các tổ chức trên địa bàn thành phố.
 

Additional information