Chi cục đo đạc & bản đồ phía Nam - Kiểm tra công trình, sản phẩm chuyển tọa độ và biên tập nội dung bản đồ địa hình

Kiểm tra công trình, sản phẩm chuyển tọa độ và biên tập nội dung bản đồ địa hình

Kiểm tra, thẩm định công trình

Kiểm tra, thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm của Phương án chuyển tọa độ và biên tập nội dung bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 phù hợp với bản đồ địa chính cơ sở tỷ lệ 1:10 000.
 

Additional information