Chi cục đo đạc & bản đồ phía Nam - Trường THPT ISCHOOL Long Xuyên

Trường THPT ISCHOOL Long Xuyên

Khảo sát địa hình công trình

Đo đạc, khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 công trình Trường THPT ISCHOOL Long Xuyên
 

Additional information