Chi cục đo đạc & bản đồ phía Nam - Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai xã Đức Thuận - huyện Tánh Linh - tỉnh Bình Thuận

Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai xã Đức Thuận - huyện Tánh Linh - tỉnh Bình Thuận

Tổ chức thi công nội dung công việc theo đúng quy trình, quy phạm hiện hành vầ lập hồ sơ địa chính và cơ sở dữ iệu quản lý đất đai.

 

- Đo đạc bản đồ địa chính các tỷ lệ 1/1000, 1/2000.

- Đăng ký cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai.

Additional information