Chi cục đo đạc & bản đồ phía Nam - Tư vấn giám sát, kiểm tra nghiệm thu thực hiện dự án ... các xã thuộc huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Tư vấn giám sát, kiểm tra nghiệm thu thực hiện dự án ... các xã thuộc huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Tư vấn giám sát, kiểm tra nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm địa chính, đảm bảo đúng theo quy trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành của ngành về công tác xây dựng lưới địa chính, đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính theo đúng thiết kế kỹ thuật của dự án đã được phê duyệt.

- Tổ chức tư vấn giám sát, kiểm tra nghiệm thu công trình đúng quy trình quy phạm kỹ thuật hiện hành của bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Lập và báo cáo kế hoạch tư vấn giám sát, kiểm tra nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm địa chính.

- Lập và trình duyệt hồ sơ tư vấn giám sát, kiểm tra nghiệm thu công trình

Additional information