Chi cục đo đạc & bản đồ phía Nam - Khảo sát, lâp thiết kế kỹ thuật dự toán

Khảo sát, lâp thiết kế kỹ thuật dự toán

Khảo sát lập TKKT-DT xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai xã Đức Thuận - huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Nội dung khảo sát, lập TKKT-DT:

- Đo đạc, lập bản đồ địa chính

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Lập hồ sơ địa chính

- Xây dựng CSDL QLĐĐ
 

Additional information