Chi cục đo đạc & bản đồ phía Nam - Chuyển vẽ đường địa giới hành chính, mốc địa giới hành chính và các điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính lên bản đồ địa hình Hệ tọa độ VN-2000 khu vực tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận

Chuyển vẽ đường địa giới hành chính, mốc địa giới hành chính và các điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính lên bản đồ địa hình Hệ tọa độ VN-2000 khu vực tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận

Chuyển vẽ đường biên giới, đường địa giới hành chínhvà mốc địa giới hành chínhcác cấp, các điểm đặc trưng đã thể hiện trên bộ bản đồ địa giới gốc pháp lý được lập theo Chỉ thị 364/CT và được lập mới, chỉnh lý bổ sung theo Nghị định, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ(nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của Dự án Địa giới 513)lên bộ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000, 1/10.000 hệ VN2000 ở nội nghiệp, làm cơ sở để xác định bổ sung đường địa giới hành chính trên thực địa đối với các tuyến địa giới và đoạn địa giới còn có mâu thuẫn giữa hồ sơ, bản đồ với thực địa; đồng thời chuyển vẽ các yếu tố địa vật có liên quan đến đường địa giới hành chính đã được thể hiện trên bộ bản đồ địa giới hành chính cấp xã được lập theo Chỉ thị 364/CT và bộ bản đồ được lập mới, chỉnh lý bổ sung theo Nghị định, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ mà trên nội dung bản đồ địa hình Hệ tọa độ VN-2000 không có để làm cơ sở đối soát thực địa; In 01 bộ bản đồ địa giới hành chính Hệ tọa độ VN-2000 để phục vụ đối soát, xác minh thực địa.

Additional information