Chi cục đo đạc & bản đồ phía Nam - Sản phẩm và dự án
Hiển thị # 
Chuyển vẽ đường địa giới hành chính, mốc địa giới hành chính và các điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính lên bản đồ địa hình Hệ tọa độ VN-2000 khu vực tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận

Thuộc TKKT-DT: “Chuyển vẽ đường địa giới hành chính, mốc địa giới hành chính và các điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính lên bản đồ địa hình Hệ tọa độ VN-2000" (khu vực 6 tỉnh vùng Bắc Trung bộ và 4 tỉnh vùng Nam Trung bộ),

Khảo sát địa hình công trình Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Khảo sát địa hình công trình

Nghiệm thu công tác kiểm kê đất tổ chức

Nghiệm thu công tác kiểm kê đất tổ chức (cấp thành phố)

Kiểm tra công trình, sản phẩm chuyển tọa độ và biên tập nội dung bản đồ địa hình

Kiểm tra, thẩm định công trình

Trường THPT ISCHOOL Long Xuyên

Khảo sát địa hình công trình

Dự án VLAP huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu sản phẩm

Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai xã Đức Thuận - huyện Tánh Linh - tỉnh Bình Thuận

Tổ chức thi công nội dung công việc theo đúng quy trình, quy phạm hiện hành vầ lập hồ sơ địa chính và cơ sở dữ iệu quản lý đất đai.

Tư vấn giám sát, kiểm tra nghiệm thu thực hiện dự án ... các xã thuộc huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Tư vấn giám sát, kiểm tra nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm địa chính, đảm bảo đúng theo quy trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành của ngành về công tác xây dựng lưới địa chính, đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính theo đúng thiết kế kỹ thuật của dự án đã được phê duyệt.

Khảo sát, lâp thiết kế kỹ thuật dự toán

Khảo sát lập TKKT-DT xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai xã Đức Thuận - huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Additional information