Chi cục đo đạc & bản đồ phía Nam - Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

1. Lãnh đạo chi cục

CHI CỤC TRƯỞNG

 

Vũ Văn Thái

Thạc sĩ  Bản đồ Viễn thám và GIS

 

Điện thoại: Cơ quan (08.38246087)

Email:         This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHI CỤC PHÓ

Nguyễn Mai Phương

 

 

Điện thoại: Cơ quan (08.38246087)

Email:        This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

2. Bộ máy giúp việc Chi cục trưởng:

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Điện thoại: 08.38229527

Email:

Phòng Pháp chế  và Quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ

 

P.Trưởng phòng: Nguyễn Đình Tuấn

 

Điện thoại: Cơ quan (08.38229524)

Email: 

 

Phòng Công nghệ - Thẩm định

 

Trưởng phòng: Nguyễn Mai Phương

Kỹ sư Trắc địa

Điện thoại: Cơ quan (08.38229524)

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

3. Đơn vị sự nghiệp:

GIÁM ĐỐC

Phạm Ngọc Văn

 

 

Điện thoại: Cơ quan (08.38246087)

Di động: 091 3312 777

Email:       This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Nguyễn Thiện Vị

Cử nhân Quản lý đất đai

 

Điện thoại: Cơ quan (08.38246087)

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

B. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

I. Phòng Hành chính – Tổng hợp: 

    Phòng Hành chính - Tổng hợp là tổ chức thuộc Chi cục Đo đạc và Bản đồ phía Nam (sau đây gọi tắt là Chi cục), có chức năng tham mưu, giúp Chi cục trưởng thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính - kế toán, quản lý tài sản thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

    Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình Chi cục trưởng ban hành nội quy, quy định, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chế khác của Chi cục; tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

2. Trình Chi cục trưởng ban hành chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chi cục; phối hợp với các phòng và đơn vị trực thuộc Chi cục tổ chức thực hiện.

3. Trình Chi cục trưởng ban hành các văn bản về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, lao động, tiền lương và đào tạo theo phân cấp.

4. Theo dõi, đôn đốc các phòng và đơn vị trực thuộc Chi cục thực hiện các quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Chi cục; tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Chi cục.

5. Tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, thông tin liên lạc, bảo mật, bảo vệ chính trị nội bộ của Chi cục theo quy định của Chi cục và của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các phòng và đơn vị trực thuộc Chi cục.

6. Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Chi cục; chuẩn bị cho các chuyến đi công tác của Lãnh đạo Chi cục; chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khánh tiết, lễ kỷ niệm các ngày lễ, ngày tết, ngày truyền thống của ngành, của Chi cục theo quy định của Cục và của Nhà nước.

7. Chủ trì, phối hợptổ chức thực hiện công tác bảo vệ cơ sở vật chất, tài sản; an ninh trật tự; vệ sinh môi trường; phòng cháy, chữa cháy; phòng chống thiên tai; quốc phòng, tự vệ; y tế của Chi cục; bảo đảm phương tiện, cơ sở vật chất và điều kiện làm việc trong Chi cục.

8. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật của Chi cục; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền của Chi cục; hướng dẫn và tổng hợp nhận xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định; tham gia thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo theo phân công của Chi cục trưởng.

9. Giúp Chi cục trưởng quản lý công chức, viên chức và người lao động của Chi cục; quản lý, khai thác sử dụng, lưu trữ hồ sơ công chức, viên chức và người lao động theo phân cấp và  theo quy định của pháp luật.   

10. Hướng dẫn, tổ chức và phối hợp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; các chế độ, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

11. Giúp Chi cục trưởng quản lý tài chính - kế toán của Chi cục bao gồm: tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán, thống kê; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, mua sắm, sửa chữa tài sản theo quy định của pháp luật.

12. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác được giao.

13. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tài sản thuộc phòng.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

       Tổ chức của Phòng:

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng:

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về các nhiệm vụ được giao; thừa lệnh Chi cục trưởng ký các văn bản hành chính theo Quy chế làm việc của Chi cục; điều hành mọi hoạt động của Phòng.

- Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các lĩnh vực công tác được phân công.

2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công việc được giao.

II. Phòng Công nghệ - Thẩm định:

    Phòng Công nghệ - Thẩm định là tổ chức thuộc Chi cục Đo đạc và Bản đồ phía Nam (sau đây gọi tắt là Chi cục) có chức năng tham mưu cho Chi cục trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

    Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng, trình Chi cục trưởng phê duyệt chương trình, kế hoạch thuộc phạm vi quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao hàng năm;

2. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩmvề đo đạc và bản đồ; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức việc thực hiện sau khi được phê duyệt theo sự phân công của Chi cục trưởng.

3.  Tham gia xây dựng, cập nhật, khai thác, quản lý hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật cơ bản, đo đạc bản đồ địa giới hành chính theo phân công của Chi cục trưởng.

4. Tham gia thẩm định tính hợp chuẩn, hợp quy của dữ liệu đo đạc và bản đồ; tổ chức thẩm định công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ theo phân công của Chi cục trưởng.

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện  kiểm định, kiểm nghiệm, bảo dưỡng thiết bị đo đạc trên địa bàn các tỉnh phía Nam.

6. Tham gia  ý kiến về các nội dung đo đạc và bản đồ trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước do các bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện trên địa bàn các tỉnh phía Nam.

7. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, xây dựng kế hoạch đo đạc bản đồ địa chính, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính theo phân công của Chi cục trưởng.

8. Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; tham gia tổ chức, nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới vào công tác đo đạc và bản đồ; tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật, công nghệvề đo đạc và bản đồ trên địa bàn các tỉnh phía Nam theo phân công của Chi cục trưởng.

9. Tham gia thực hiện các chương trình, đề án, dự án, các hoạt động hợp tác quốc tế, theo phân công của Chi cục trưởng;

10. Tổng hợp, báo cáo Chi cục trưởng theo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

11. Quản lý cán bộ, công chức và tài sản thuộc Phòng.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

    Tổ chức của Phòng:

1. Phòng Công nghệ  - Thẩm định có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về các nhiệm vụ được giao; xây dựng quy chế làm việc của phòng và điều hành hoạt động của Phòng.

Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các lĩnh vực công tác được phân công.

2. Cán bộ, công chức thuộc Phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công việc được giao.

III. Phòng Pháp chế và Quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ:

    Phòng Pháp chế và Quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ là tổ chức thuộc Chi cục Đo đạc và Bản đồ phía Nam (sau đây gọi tắt là Chi cục) có chức năng giúp Chi cục trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước bằng pháp luật về hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

    Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng, trình Chi cục trưởng phê duyệt chương trình, kế hoạch thuộc phạm vi quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao hàng năm.

2. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ; tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về đo đạc và bản đồ; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm, chương trình mục tiêu, dự án trọng điểm về đo đạc và bản đồ theo sự phân công của Chi cục trưởng.

3. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đo đạc và bản đồ.

4. Phối hợp kiểm tra, giám sát công tác quản lý và hoạt động đo đạc và bản đồ; việc chấp hành chính sách, pháp luật về đo đạc và bản đồ của các tổ chức và cá nhân được cấp giấy phép trên địa bàn các tỉnh phía Nam.

5. Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, định kỳ báo cáo Chi cục trưởng về tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ trên phạm vị các tỉnh phía Nam.

6. Tham gia thẩm định tính hợp pháp của dữ liệu đo đạc và bản đồ; kiến nghị đình chỉ việc xuất bản và phát hành hoặc thu hồi các ấn phẩm bản đồ trên địa bàn các tỉnh phía Nam theo quy định của pháp luật.

7. Tham gia thẩm định hồ sơ xin cấp, bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho các tổ chức theo thẩm quyền của Cục trên địa bàn các tỉnh phía Nam theo sự phân công của Chi cục trưởng.

8. Tham gia công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trả lời các tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp luật đo đạc và bản đồ trên địa bàn các tỉnh phía Nam theo sự phân công của Chi cục trưởng.

9.Tham gia xây dựng, cập nhật, khai thác, quản lý hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật cơ bản, đo đạc bản đồ địa giới hành chính theo phân công của Chi cục trưởng.

10. Tham gia ý kiến về các nội dung đo đạc và bản đồ trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước do các bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện trên địa bàn các tỉnh phía Nam.

11. Tổng hợp, báo cáo theo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng.

12. Quản lý cán bộ, công chức và tài sản thuộc phòng.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

   Tổ chức của Phòng:

1. Phòng Pháp chế và Quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về các nhiệm vụ được giao, xây dựng quy chế làm việc của phòng và điều hành mọi hoạt động của phòng.

Phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các lĩnh vực công tác được phân công.

2. Cán bộ, công chức thuộc Phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công việc được giao.

IV. Trung tâm Tư vấn và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ

    Trung tâm Tư vấn và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ là đơn vị sự nghiệp thuộc Chi cục Đo đạc và Bản đồ phía Nam (sau đây gọi tắt là Chi cục), có chức năng hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý của Chi cục; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.

    Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng, trình Chi cục trưởng phê duyệt chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao hằng năm.

2. Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về đo đạc và bản đồ theo phân công của Chi cục trưởng.

3. Thực hiện lập thiết kế kỹ thuật – dự toán các công trình có hạng mục về đo đạc và bản đồ theo phân công của Chi cục trưởng.

4. Tham gia thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình hợp tác quốc tế, hợp tác với các ngành và địa phương trong lĩnh vực liên quan đến đo đạc và bản đồ theo phân công của Chi cục trưởng.

5. Xây dựng, cập nhật, khai thác hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật cơ bản, đo đạc bản đồ địa giới hành chính theo phân công của Chi cục trưởng.

6. Thực hiện giám sát kỹ thuật; kiểm định chất lượng các công trình và các sản phẩm đo đạc và bản đồ; kiểm nghiệm, kiểm định, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị đo đạc bản đồ.

 7. Tư vấn, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật: đo đạc lập bản đồ địa chính, xây dựng hồ sơ địa chính và đăng ký phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; khảo sát đo đạc công trình, quan trắc biến dạng; đo đạc, thành lập các loại bản đồ chuyên ngành, chuyên đề và các dịch vụ khác về tài nguyên và môi trường.

8. Tổ chức thực hiện tư vấn các giải pháp ứng dụng, triển khai công nghệ thông tin, công nghệ thông tin địa lý, công nghệ về đo đạc và bản đồ; tham gia phát triển và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ, cơ sở dữ liệu thông tin địa lý, cơ sở dữ liệu địa chính.

9. Tổ chứcbồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về đo đạc và bản đồ, công nghệ thông tin và công nghệ thông tin địa lý.

10. Quản lý về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản nhà nước và các nguồn tài sản khác thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Chi cục.

11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình nhiệm vụ được giao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

      Lãnh đạo Trung tâm Tư vấn và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ

 Lãnh đạo Trung tâm Tư vấn và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ có Giám đốc và không quá 03 Phó giám đốc.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; xây dựng, trình Chi cục trưởng phê duyệt quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Trung tâm.

Các Phó giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các mảng công việc được Giám đốc phân công.

      Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Hành chính – Tổng hợp;

2. Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch;

3. Phòng Xử lý Thông tin - Dữ liệu.

Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ, Giám đốc Trung tâm quyết định thành lập các Tổ sản xuất; Tổ sản xuất tự giải tán khi nhiệm vụ hoàn tất.  

Trụ sở của Trung tâm Tư vấn và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Additional information