Chi cục đo đạc & bản đồ phía Nam - Chức năng nhiệm vụ

Chức năng và nhiệm vụ của chi cục

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

 

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 1758/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam;

Theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Đo đạc và Bản đồ phía Nam, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Chi cục Đo đạc và Bản đồ phía Nam là tổ chức thuộc Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, có chức năngtham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ; trên địa bàn 23 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Đắc Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Ninh Thuận,Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau (sau đây gọi là các tỉnh phía Nam); tổ chức thực hiện các dịch vụ công về đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.

2. Chi cục Đo đạc và Bản đồ phía Nam có con dấu vàtài khoản theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Cục trưởng phê duyệt chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao hàng năm.

2. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩmvề đo đạc và bản đồ; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức việc thực hiện sau khi được phê duyệt theo sự phân công của Cục trưởng.

3. Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, định kỳ báo cáo Cục trưởng về tình hình hoạt động đo đạc và bản đồ trên phạm vi các tỉnh phía Nam.

4. Thẩm định hồ sơ xin cấp, bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho các tổ chức theo thẩm quyền của Cục trên địa bàn các tỉnh phía Nam.

5.  Tham gia xây dựng, cập nhật, khai thác, quản lý hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật cơ bản, đo đạc bản đồ địa giới hành chính theo phân công của Cục trưởng.

6.Tham gia thẩm định tính hợp pháp, hợp chuẩn, hợp quy của dữ liệu đo đạc và bản đồ; tổ chức thẩm định công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ; kiến nghị đình chỉ việc xuất bản và phát hành hoặc thu hồi các ấn phẩm bản đồ trên địa bàn các tỉnh phía Nam theo quy định của pháp luật.

7. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc kiểm định, kiểm nghiệm, bảo dưỡng thiết bị đo đạc trên địa bàn các tỉnh phía Nam.

8.  Tham gia ý kiến về các nội dung đo đạc và bản đồ trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước do các bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện trên địa bàn các tỉnh phía Nam.

9. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, xây dựng kế hoạch đo đạc bản đồ địa chính, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính theo phân công của Cục trưởng.

10. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đo đạc, thành lập, cập nhật bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính theo phân công của Cục trưởng.

11. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia tổ chức, nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới vào công tác đo đạc và bản đồ; tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật, công nghệvề đo đạc và bản đồ trên địa bàn các tỉnh phía Nam.

12. Tham gia thực hiện các chương trình, đề án, dự án, các hoạt động hợp tác quốc tế, theo phân công của Cục Trưởng.   

13. Tham gia công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trả lời các tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp luậtđo đạc và bản đồ trên địa bàn các tỉnh phía.

14. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đo đạc và bản đồ trên địa bàn các tỉnh phía Nam theo quy định và theo phân công của Cục trưởng.

15. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Cục và phân công của Cục trưởng.

16. Quản lý tổ chức, biên chế, công chức, viên chức và người lao động thuộc Chi cục. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật. 

17. Tổng hợp, báo cáo Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Lãnh đạo Chi cục Đo đạc và Bản đồ phía Nam

1. Chi cục Đo đạc và Bản đồ phía Nam có Chi cục trưởng và không quá 03 Phó Chi cục trưởng.

2. Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Chi cục; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Chi cục, xây dựng quy chế làm việc của Chi cục, ký các văn bản về chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân công, ủy quyền của Cục trưởng.

3. Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về nhiệm vụ công tác được phân công.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp;

2. Phòng Công nghệ - Thẩm định;

3. Phòng Pháp chế và Quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ;

4. Trung tâm Tư vấn và Phát triển công nghệ  đo đạc và bản đồ.

Trung tâm Tư vấn và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Đo đạc và Bản đồ phía Nam có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 03/QĐ-ĐĐBĐVN ngày 05 tháng 01 năm 2011 của Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Đo đạc và Bản đồ phía Nam.

2. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chi cục trưởng Chi cục Đo đạc và Bản đồ phía Nam, Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Additional information